Адміністрацыйныя працэдуры

Галоуная/АДНО АКНО/Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК

Адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» у ААТ «АЛЕВКУРП»

Бланк заявы можна спампаваць тут

Назва адмiнiстрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, якi выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА АДДЗЕЛАМ БУХГАЛТАРСКАГА ЎЛІКУ

Галоўны бухгалтар Грыгаровіч Вольга Алегаўна, тэл. +375 17 518-10-50

Вядучы бухгалтар Шынкарэнка Аксана Аляксандраўна, тэл. +375 17 518-10-50

2.4. Выдача даведкі аб памерах заработнай платы (грашовага забеспячэння)

–         

5 дзён з дня звароту   

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі пры цяжарнасці і родах

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца
сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) іншых звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнне) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей - усынавiлi) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю) (далей - усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адзіначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу, - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) інфармацыі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц.

адзіначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанні аб нараджэнні (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння адпачынка па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні адпачынка па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службувыпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка - рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) інфармацыі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц.

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

ліст непрацаздольнасці

           

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне


заяву асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)

пашпарт або іншы дакумэнт, які засведчвае асобу

даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адзіначасова

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

у дзень звароту

           

бестэрмінова

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ШТО АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА АДДЗЕЛАМ ПА ПРАЦЫ З ПЕРСАНАЛАМ

  Кіраўнік аддзела па працы з персаналам Храмцова Наталля Михайлаўна, тэл. +375 17 518-10-50

2.1.Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

–         

5 дзён з дня звароту  

бестэрмінова

2.2.Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

–         

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Усе адміністрацыйныя працэдуры бясплатныя.